Naar inhoud

Masterplan bewegwijzering ENA moet bereikbaarheid bedrijven verbeteren

de initiatiefnemers van het masterplan
De bewegwijzering naar en op de bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal en de E313 wordt in onze regio door de bedrijven als een belangrijk knelpunt ervaren. Onder impuls van diverse betrokken gemeentebesturen maakte IOK, met steun van de Vlaamse Regering, een Masterplan voor de bewegwijzering voor het ENA op. Het Masterplan heeft betrekking op de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen, Geel, Westerlo, Laakdal en Meerhout.

Met het Masterplan bewegwijzering voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) wenst IOK samen met de betrokken gemeentebesturen te komen tot een uniforme aanpak voor de naamgeving en bewegwijzering naar de bedrijventerreinen die deel uitmaken van het ENA-gebied in de Antwerpse Kempen.
De bewegwijzering naar en op de bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal en de E313 wordt in onze regio door de bedrijven als een belangrijk knelpunt ervaren. Zo hebben de bedrijventerreinen verwarrende namen, veranderen de terreinen van naam op een gemeentegrens en is er nagenoeg nergens sprake van signalisatie op de terreinen zelf, wat aanleiding geeft tot heel wat overbodig zoekverkeer. Onder impuls van diverse betrokken gemeentebesturen maakte de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK), met steun van de Vlaamse Regering, een Masterplan voor de bewegwijzering voor het ENA op. Het Masterplan heeft betrekking op de gemeenten Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Olen, Geel, Westerlo, Laakdal en Meerhout.

Clustering van bedrijventerreinen aan op- en afritten E313

Bij de opmaak van dit Masterplan werden de diverse gemeenten, Voka – Kamer van Koophandel Kempen en haar lokale antennes Kontaktgroep Industrie Herentals (KIH) en Kontaktgroep Industrie Geel (KIG) en het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen nauw betrokken. Op basis van diverse overlegvergaderingen werd een algemeen concept uitgewerkt dat uitgaat van een clustering van bedrijventerreinen volgens de gewenste ontsluiting naar de bestaande op- en afritten van de E313.
De focus gaat in 1ste instantie naar de bewegwijzering op afstand (externe bewegwijzering). Dit is de signalisatie naar een bedrijventerrein of een cluster van terreinen vanaf het hogere wegennet tot aan de ingang van het betreffende terrein.
Om het verband tussen de bestaande op- en afritten van de E313 en bedrijventerrein te benadrukken, zal het afritnummer van de E313 opgenomen worden in de naamgeving van de terreinen.

ENA als overkoepelende naamgeving

Om de bestaande onduidelijkheid van de bewegwijzering op te lossen, werd gekozen voor een overkoepelende benaming, zijnde ‘ENA’. De benaming ‘ENA’ heeft volgende voordelen: – Eenvoudige leesbaarheid en neutrale naamgeving;
– Mogelijkheid om gemeentegrensoverschrijdend te werken;
– Eenvoudige uitbreiding mogelijk naar de andere gemeenten binnen het ENA-gebied (Antwerpen en Limburg).
Samengevat krijgt een bedrijvenzone volgens deze principes een naam met syntax ENA XX zone Y, welke als volgt is opgebouwd:
– ENA als overkoepelende naam
– XX als desbetreffende afritnummer van de E313
– zone Y als volgnummer van de zone in kwestie.

De bedrijvenzone ‘Geel Oost zone 1’ die gevormd wordt door de Nijverheidsweg – Amocolaan – Eindhoutseheide zal in de toekomst ‘ENA 24 zone 1’ heten.

Zowel externe als interne bewegwijzering

Bezoekers vinden na bovenstaande aanpassingen hun weg naar het terrein dan wel veel beter, maar eens op het terrein aangekomen, is het nog steeds niet evident om de juiste locatie te vinden in de wirwar van weerkerende straatnamen en straatnaambordjes Een slechte bewegwijzering en een manke huisnummering zijn de boosdoeners. Ook hieraan wordt in het Masterplan tegemoetgekomen. Voor de interne bewegwijzering, de bewegwijzering op het bedrijventerrein zelf, wordt geopteerd om gebruik te maken van een verdere numerieke subzonering.
Binnen elke zone krijgt elk bedrijfsperceel een uniek volgnummer en wordt het principe van duizendtallen gehanteerd, waarbij de rangorde volgt uit het zonenummer:
– ENA 24 zone 1 1000 t.e.m. 1999
– ENA 24 zone 2 2000 t.e.m. 2999
– ...

Implementatie van het Masterplan door Vlaams gewest en gemeenten

Aangezien de hoofdroutes naar de bedrijventerreinen veelal via gewestwegen verlopen, die onder Vlaamse bevoegdheid vallen, zal de effectieve plaatsing van de nieuwe bewegwijzeringborden verzorgd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Antwerpen. De gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid op voor de borden op wegen onder gemeentelijke bevoegdheid. Dit betekent dat de nieuwe borden meteen worden geplaatst bij de huidige en geplande werken in het kader van het project Noord-Zuid Kempen (o.a. Fly-over, aanpak kruispunten) en de herinrichtingswerken aan de E313.

Handhaving en gebruik nieuwe bewegwijzering

Het Masterplan voorziet in een performant bewegwijzeringssysteem en wil een wildgroei aan individuele bedrijfsnaamborden, al dan niet op totems, vermijden. Het is van groot belang een doorgedreven handhavingsbeleid te volgen. Dit veronderstelt o.a. het verwijderen en opvolgen van deze individuele bedrijfsnaamborden en een regelmatig onderhoud van de correcte bewegwijzering. De individuele bedrijven hebben de taak om de nieuwe bewegwijzering op te nemen in al haar communicatie (website, promomateriaal, facturatie, leveringen, enz.). Een doorgedreven en blijvende communicatie zorgt voor een blijvend succes van de nieuwe bewegwijzering.
Datum van het bericht: woensdag 28 maart 2012
Delen op twitter alle nieuws