Naar inhoud

Doelstellingen IOK

Maatschappelijke doelstellingen

De taken en opdrachten van de IOK zijn doorheen de jaren sterk geëvolueerd en uitgebreid. De meest recente neerslag hiervan is terug te vinden in artikel 3 van de huidige IOK-statuten. In dit artikel worden de maatschappelijke doelstellingen van de IOK als volgt omschreven:

De vereniging heeft tot doel de deelnemers - op hun uitdrukkelijke vraag - bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen binnen volgende beleidsdomeinen:

 • De studie en realisatie van een sociaal grondbeleid en een sociale ontwikkeling onder meer door het bestemmen en verwerven, het bouwrijp maken en uitrusten van terreinen; door het verwerven, het bouwen of aanpassen van gebouwen; door het overdragen van die terreinen of gebouwen aan natuurlijke- of rechtspersonen, binnen het kader van de sociale ontwikkeling;
 • De studie en realisatie van een economisch grondbeleid en een economische ontwikkeling onder meer door het bestemmen, verwerven en bouwrijp maken en uitrusten van terreinen; het verwerven, het bouwen of aanpassen van gebouwen; door het overdragen van die terreinen of gebouwen aan natuurlijke - of rechtspersonen binnen het kader van de industriële en economische ontwikkeling van de regio;
 • Grondverwerving in opdracht en voor rekening van de opdrachtgevende deelnemers via de organisatie van een Intergemeentelijke dienst grondverwerving (IDG)
 • De bemiddeling voor rekening van de opdrachtgevende deelnemers met het oog op de minnelijke aankoop van onroerende goederen ter verwezenlijking van het gemeentelijke beleid.
 • De opmaak van de voor de minnelijke aankoop vereiste bestuursdocumenten en plannen en, indien noodzakelijk, de voorbereiding en opmaak van een onteigeningsdossier.
 • De ondersteuning van de aangesloten deelnemers inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en de daarbij betrokken deeldomeinen door:
 • Adviesverlening in de domeinen die behoren tot de gemeentelijke bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw ;
 • De ontwikkeling, de opmaak, de ondersteuning van alle aspecten van de ruimtelijke structuurplanning, de ruimtelijke uitvoeringsplanning, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen en alle documenten die hiermee verband houden;
 • De studie en uitvoering van openbare werken en de hiermee gepaard gaande technische dienstverlening in opdracht van de aangesloten deelnemers;
 • De organisatie en bevordering van het welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers door de organisatie van een intergemeentelijke preventiedienst (GiD PBW) en het beheer van de personeelsleden ervan in opdracht en onder de voorwaarden bepaald door de aangesloten deelnemers; Deze dienstverlening wordt georganiseerd conform de bepalingen van de Wet van vier augustus negentienhonderd zesennegentig betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en uitvoeringsbesluiten;
 • Juridische en technische adviesverlening ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid in het algemeen, van de gemeentelijke opdrachten inzake milieu-aangelegenheden in het kader van het medebewind vanwege de hogere overheid in het bijzonder, via organisatie van het kostendelend verlengstuk inzake juridisch en technisch advies milieu, juridisch en technisch advies ruimtelijke ordening, algemene juridische adviesverlening en ondersteuning duurzaam beleid en via participatie in de interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK) en het beheer van de personeelsleden van deze dienst en van IVMK . Het kostendelend verlengstuk van de eigen gemeentelijke administratie zorgt voor een gespecialiseerde technische en juridische adviesverlening. IVMK staat in voor de uitvoering van de decretale verplichtingen van het Milieuhandhavingsdecreet Deze diensten werken in opdracht en onder de voorwaarden bepaald door de aangesloten deelnemers. De inhoud van dedienstverlening inzake milieu-aangelegenheden wordt aangepast aan het milieubeleid van de Vlaamse overheid en de medebewindstaken die aan de gemeenten worden opgelegd ;
 • De oprichting en organisatie van een intercommunaal centrum voor geweldbeheersing (ICG) en het beheer van de personeelsleden ervan;
 • De ondersteuning van het gemeentelijk sociaal en cultureel beleid;
 • De ondersteuning van het lokale woonbeleid via de organisatie van een Kempens woonplatform en een intergemeentelijke dienstverlening leegstand die in opdracht van de deelnemers instaat voor de opmaak en opbouw van het leegstandsregister en het beheer van de personeelsleden ervan;
 • Het uitvoeren van studieopdrachten en -projecten in opdracht van en onder de voorwaarden bepaald door de deelnemers;
 • Het stellen van alle handelingen, zowel geldelijke als andere, die verband houden met het doel van de vereniging.

De vereniging kan haar doel verwezenlijken in samenwerking met of door tussenkomst van elk ander publiek of particulier organisme overeenkomstig de bepalingen van het Decreet.

Het kostendelend verlengstuk inzake juridisch en technische advies milieu, juridisch en technisch advies ruimtelijke ordening, algemene juridische adviesverlening en ondersteuning duurzaam beleid, ), de intergemeentelijke preventiedienst (GiD PBW), de cel veiligheid speelterreinen, de intergemeentelijk dienstverlening leegstand én het intergemeentelijk centrum voor geweldbeheersing (ICG) werden opgericht en worden bestendigd als afzonderlijke entiteiten met een eigen identiteit, boekhouding en samenstelling, gebaseerd op het principe van kostenverdeling met een retributie door deelnemers van hun aandeel in de gemeenschappelijke uitgaven.

Ten aanzien van voormelde diensten, die als in house diensten fungeren voor hun deelnemers ,geldt het principe van wederzijdse exclusieve dienstverlening tussen de vereniging en de  deelnemers.

Ten aanzien van de Intergemeentelijke dienst grondverwerving geldt het principe van wederzijdse exclusiviteit. De tarieven voor deze in house dienstverlening worden vastgelegd conform artikel 13.3 van de statuten.

De overige hiervoor genoemde activiteiten binnen het maatschappelijk doel bestaan uit de initiatieven die op vraag van één of meer deelnemers met eigen middelen en in eigen beheer worden gerealiseerd en uit de diensten aan de deelnemers die worden toegewezen overeenkomstig de Wet van vierentwintig december negentienhonderd drieënnegentig inzake de overheidsopdrachten.